Contains OCA addons specific to Fork Sand Inc.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

56 wiersze
556 B

# Byte-compiled / optimized / DLL files
__pycache__/
*.py[cod]
# C extensions
*.so
# Distribution / packaging
.Python
env/
bin/
build/
develop-eggs/
dist/
eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg
# Installer logs
pip-log.txt
pip-delete-this-directory.txt
# Unit test / coverage reports
htmlcov/
.tox/
.coverage
.cache
nosetests.xml
coverage.xml
# Translations
*.mo
# Pycharm
.idea
# Mr Developer
.mr.developer.cfg
.project
.pydevproject
# Rope
.ropeproject
# Sphinx documentation
docs/_build/
# Backup files
*~
*.swp