Преглед на файлове

PHP7.1 memcached container

Signed-off-by: Roeland Jago Douma <roeland@famdouma.nl>
tags/server-2
Roeland Jago Douma преди 1 година
родител
ревизия
fb4b323eb9
No known key found for this signature in database GPG Key ID: F941078878347C0C
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      php7.1-memcached/Dockerfile

+ 10
- 0
php7.1-memcached/Dockerfile Целия файл

@@ -0,0 +1,10 @@
FROM nextcloudci/php7.1:php7.1-16
RUN apt-get update && \
apt-get purge -y php7.1-apcu && \
apt-get install -y php7.1-memcached memcached && \
update-rc.d memcached enable && \
apt-get autoremove -y && apt-get autoclean && apt-get clean && \
rm -rf /tmp/* /var/tmp/* /var/lib/apt/lists/*

ADD nextcloud.ini /etc/php/7.0/cli/conf.d/nextcloud.ini
ENTRYPOINT service memcached restart && bash

Loading…
Отказ
Запис