Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

Nextcloud bot 1 month ago
parent
commit
4a33a2998e
No account linked to committer's email address
1 changed files with 57 additions and 57 deletions
 1. 57
  57
    _locales/ca/messages.json

+ 57
- 57
_locales/ca/messages.json View File

@@ -1,18 +1,18 @@
1 1
 {
2 2
   "extDescription": {
3
-    "message": "Contrasenya: el gestor de contrasenyes per a NextCloud / own Cloud",
3
+    "message": "Passman - El gestor de contrasenyes per a NextCloud / ownCloud",
4 4
     "description": "Extension description"
5 5
   },
6 6
   "search_for": {
7
-    "message": "Busca per",
7
+    "message": "Cerca per",
8 8
     "description": "No credentials found for the current site"
9 9
   },
10 10
   "no_credentials_found_for_site": {
11
-    "message": "No credentials found for this site.",
11
+    "message": "No s'han trobat credencials per a aquest lloc.",
12 12
     "description": "No credentials found for the current site"
13 13
   },
14 14
   "no_credentials_found": {
15
-    "message": "No s'ha trobat cap credencial",
15
+    "message": "No s'han trobat credencials",
16 16
     "description": "No credentials found for the current site"
17 17
   },
18 18
   "notes": {
@@ -28,7 +28,7 @@
28 28
     "description": "No credentials found for the current site"
29 29
   },
30 30
   "save_site": {
31
-    "message": "Guarda el lloc",
31
+    "message": "Desa el lloc",
32 32
     "description": "Save site"
33 33
   },
34 34
   "password_generator": {
@@ -48,7 +48,7 @@
48 48
     "description": "Toggle advanced options"
49 49
   },
50 50
   "use_generated_password": {
51
-    "message": "Utilitza la contrasenya",
51
+    "message": "Fes servir la contrasenya",
52 52
     "description": "Use password"
53 53
   },
54 54
   "add_hint": {
@@ -68,7 +68,7 @@
68 68
     "description": "Avoid ambiguous characters"
69 69
   },
70 70
   "require_every_character_type": {
71
-    "message": "Requereix tipus de caràcter",
71
+    "message": "Requereix cada tipus de caràcter",
72 72
     "description": "Require every character type"
73 73
   },
74 74
   "add_account": {
@@ -88,7 +88,7 @@
88 88
     "description": "Username"
89 89
   },
90 90
   "email": {
91
-    "message": "E-mail",
91
+    "message": "Correu electrònic",
92 92
     "description": "E-mail"
93 93
   },
94 94
   "add": {
@@ -100,7 +100,7 @@
100 100
     "description": "Credential created"
101 101
   },
102 102
   "url": {
103
-    "message": "Url",
103
+    "message": "URL",
104 104
     "description": "URL"
105 105
   },
106 106
   "password": {
@@ -108,7 +108,7 @@
108 108
     "description": "Password"
109 109
   },
110 110
   "password_repeat": {
111
-    "message": "Contrasenya (repetició)",
111
+    "message": "Contrasenya (repetiu)",
112 112
     "description": "Password"
113 113
   },
114 114
   "detected_new_login": {
@@ -116,15 +116,15 @@
116 116
     "description": "Detected new login"
117 117
   },
118 118
   "detected_changed_login": {
119
-    "message": "S'ha detectat una contrasenya modificada per a l'usuari",
119
+    "message": "S'ha detectat un canvi de contrasenya per a l'usuari",
120 120
     "description": "Detected changed password for user"
121 121
   },
122 122
   "browser_action_title_login": {
123
-    "message": "Contrasenya - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ trobat per a aquesta pàgina",
123
+    "message": "Passman - $CREDENTIAL_AMOUNT$ $PLURAL$ trobats per a aquesta pàgina",
124 124
     "description": "String for the browser action"
125 125
   },
126 126
   "browser_action_title_locked": {
127
-    "message": "contrasenya bloquejada",
127
+    "message": "Passman - Blocat",
128 128
     "description": "Browser extension title when the extension is locked"
129 129
   },
130 130
   "detected_changed_url": {
@@ -132,7 +132,7 @@
132 132
     "description": "Detected changed URL for"
133 133
   },
134 134
   "credential": {
135
-    "message": "credencials",
135
+    "message": "credencial",
136 136
     "description": "credential"
137 137
   },
138 138
   "credentials": {
@@ -156,7 +156,7 @@
156 156
     "description": "Ignore port for site matching"
157 157
   },
158 158
   "http_warning": {
159
-    "message": "Esteu utilitzant HTTP! Les credencials d'inici de sessió es publicaran en text sense format. Les vostres credencials de Passman segueixen xifrades.",
159
+    "message": "Esteu fent servir HTTP! Les credencials d'inici de sessió es publicaran en text pla. Les vostres credencials de Passman segueixen xifrades.",
160 160
     "description": "Warning for http connections"
161 161
   },
162 162
   "ignore_path": {
@@ -164,23 +164,23 @@
164 164
     "description": "Ignore path for site matching"
165 165
   },
166 166
   "enable_autofill": {
167
-    "message": "Habilita l'ompliment automàtic del formulari",
167
+    "message": "Activa l'emplenament automàtic del formulari",
168 168
     "description": "Disable auto fill of forms"
169 169
   },
170 170
   "enable_autosubmit": {
171
-    "message": "Habiliteu el formulari per enviar automàticament després de seleccionar el compte",
171
+    "message": "Activa l'enviament automàtic del formulari després de seleccionar el compte",
172 172
     "description": "Enable form auto submit"
173 173
   },
174 174
   "enable_update_url": {
175
-    "message": "Ask to update credential URL if it doesn't match the current URL",
175
+    "message": "Demaneu actualització de l’URL de credencials si no coincideix amb l’URL actual",
176 176
     "description": "Enable form auto submit"
177 177
   },
178 178
   "disable_browser_autofill": {
179
-    "message": "Desactivacio automàtica del navegador",
179
+    "message": "Desactiva l’emplenament automàtic del navegador",
180 180
     "description": "Disable auto fill of forms"
181 181
   },
182 182
   "ignore_site_placeholder": {
183
-    "message": "Enter a domain or TLD to ignore and press ↵",
183
+    "message": "Introduïu un domini o TLD a ignorar i premeu ↵",
184 184
     "description": "Disable auto fill of forms"
185 185
   },
186 186
   "enable_password_picker": {
@@ -188,15 +188,15 @@
188 188
     "description": "Disable password picker"
189 189
   },
190 190
   "password_picker_gotolist": {
191
-    "message": "When a password is found, go to list rather than last active tab",
191
+    "message": "Quan es troba una contrasenya, ves a la llista en lloc d'anar a la darrera pestanya activa",
192 192
     "description": "Disable password picker"
193 193
   },
194 194
   "hide_adv": {
195
-    "message": "Hide advanced options",
195
+    "message": "Amaga les opcions avançades",
196 196
     "description": "Disable password picker"
197 197
   },
198 198
   "show_adv": {
199
-    "message": "Show advanced options",
199
+    "message": "Mostra les opcions avançades",
200 200
     "description": "Disable password picker"
201 201
   },
202 202
   "enable_debug": {
@@ -208,7 +208,7 @@
208 208
     "description": "Save"
209 209
   },
210 210
   "saving": {
211
-    "message": "Desant",
211
+    "message": "S'està desant",
212 212
     "description": "Saving"
213 213
   },
214 214
   "credential_saved": {
@@ -236,15 +236,15 @@
236 236
     "description": "Update"
237 237
   },
238 238
   "btn_save_site": {
239
-    "message": "Deseu credencials per a aquest lloc",
239
+    "message": "Desa les credencials per a aquest lloc",
240 240
     "description": "Save credentials for this site"
241 241
   },
242 242
   "btn_search": {
243
-    "message": "Busca credencial...",
243
+    "message": "Cerca credencials",
244 244
     "description": "Search credentials"
245 245
   },
246 246
   "welcome_to_passman": {
247
-    "message": "Welcome to the Passman webextension",
247
+    "message": "Benvingut a l'extensió web del Passman",
248 248
     "description": "Intro at the setup"
249 249
   },
250 250
   "server_url": {
@@ -256,7 +256,7 @@
256 256
     "description": "Let's begin!"
257 257
   },
258 258
   "intro_text": {
259
-    "message": "This wizard will guide you trough the steps to set up the extension and keep all your passwords synchronized.",
259
+    "message": "Aquest assistent us guiarà a través de les passes per configurar l'extensió i mantenir totes les contrasenyes sincronitzades.",
260 260
     "description": "Cancel"
261 261
   },
262 262
   "cancel": {
@@ -264,19 +264,19 @@
264 264
     "description": "Cancel"
265 265
   },
266 266
   "default_vault": {
267
-    "message": "cripta per defecte",
267
+    "message": "Cripta per defecte",
268 268
     "description": "Default vault"
269 269
   },
270 270
   "default_vault_desc": {
271
-    "message": "Select the vault that you want to keep in sync with the webbrowser.",
271
+    "message": "Selecciona la cripta que voleu mantenir sincronitzada amb el navegador web.",
272 272
     "description": "Select the vault that you want to keep in sync with the webbrowser."
273 273
   },
274 274
   "enter_master_password": {
275
-    "message": "Introdueix la contrasenya mestra",
275
+    "message": "Introduïu la contrasenya mestra",
276 276
     "description": "Enter master password"
277 277
   },
278 278
   "enter_master_password_desc": {
279
-    "message": "This password will be used to encrypt all your settings in the extension. You can choose to save this password locally, but it will be saved in PLAINTEXT.",
279
+    "message": "Aquesta contrasenya es farà servir per xifrar tota la vostra configuració a l'extensió. Podeu triar desar aquesta contrasenya localment, però es desarà en TEXT PLA.",
280 280
     "description": "Enter master password"
281 281
   },
282 282
   "remember_master_password": {
@@ -284,7 +284,7 @@
284 284
     "description": "Remember master password"
285 285
   },
286 286
   "master_pw_warning": {
287
-    "message": "Warning! Your master password will be stored in plaintext.",
287
+    "message": "Compte! La vostra contrasenya mestra s'emmagatzemarà en text pla",
288 288
     "description": "Remember master password"
289 289
   },
290 290
   "done": {
@@ -316,11 +316,11 @@
316 316
     "description": "Server Settings"
317 317
   },
318 318
   "vault_settings": {
319
-    "message": "Configuració de vault",
319
+    "message": "Configuració de la cripta",
320 320
     "description": "Vault settings"
321 321
   },
322 322
   "master_password": {
323
-    "message": "contrasenya mestra",
323
+    "message": "Establiu la contrasenya mestra",
324 324
     "description": "Set a master password"
325 325
   },
326 326
   "finish": {
@@ -328,7 +328,7 @@
328 328
     "description": "Finish"
329 329
   },
330 330
   "done_donate": {
331
-    "message": "Si t'agrada, no t'oblidis de donar",
331
+    "message": "Si us agrada, no us oblideu de fer una donació",
332 332
     "description": "If you like, don't forget to donate"
333 333
   },
334 334
   "close": {
@@ -340,7 +340,7 @@
340 340
     "description": "Previous"
341 341
   },
342 342
   "back": {
343
-    "message": "Enrera",
343
+    "message": "Enrere",
344 344
     "description": "Back"
345 345
   },
346 346
   "copy": {
@@ -356,7 +356,7 @@
356 356
     "description": "Continue"
357 357
   },
358 358
   "donate": {
359
-    "message": "Donar",
359
+    "message": "Dóna",
360 360
     "description": "Donate"
361 361
   },
362 362
   "nextcloud_settings": {
@@ -364,7 +364,7 @@
364 364
     "description": "Nextcloud / ownCloud server settings"
365 365
   },
366 366
   "select_default_vault": {
367
-    "message": "Seleccioneu la volta predeterminada",
367
+    "message": "Seleccioneu la cripta predeterminada",
368 368
     "description": "Select default vault"
369 369
   },
370 370
   "ignored_sites": {
@@ -392,11 +392,11 @@
392 392
     "description": "Vault password"
393 393
   },
394 394
   "label_required": {
395
-    "message": "Si us plau, omple l'etiqueta!",
395
+    "message": "Si us plau, empleneu l'etiqueta",
396 396
     "description": "When comparing passwords"
397 397
   },
398 398
   "invalid_host": {
399
-    "message": "Direcció del servidor invàlida",
399
+    "message": "URL del servidor no vàlida",
400 400
     "description": "Invalid server URL"
401 401
   },
402 402
   "ignore_site_tab": {
@@ -408,7 +408,7 @@
408 408
     "description": "When comparing passwords"
409 409
   },
410 410
   "invalid_vault_password": {
411
-    "message": "Clau no vàlida!",
411
+    "message": "Clau de la cripta no vàlida!",
412 412
     "description": "Vault password"
413 413
   },
414 414
   "empty_master_key": {
@@ -424,11 +424,11 @@
424 424
     "description": "Settings"
425 425
   },
426 426
   "extra_accounts": {
427
-    "message": "Un cop completat el procés de configuració, podeu afegir més comptes.",
427
+    "message": "En acabar el procés de configuració, podeu afegir més comptes.",
428 428
     "description": "Search"
429 429
   },
430 430
   "account_added": {
431
-    "message": "Account added.",
431
+    "message": "S'ha afegit un compte.",
432 432
     "description": "Search"
433 433
   },
434 434
   "select_vault": {
@@ -436,7 +436,7 @@
436 436
     "description": "Search"
437 437
   },
438 438
   "delete": {
439
-    "message": "Esborra",
439
+    "message": "Suprimeix",
440 440
     "description": "Delete"
441 441
   },
442 442
   "search": {
@@ -444,15 +444,15 @@
444 444
     "description": "Search"
445 445
   },
446 446
   "credential_deleted": {
447
-    "message": "Credencial eliminada",
447
+    "message": "Credencial suprimida",
448 448
     "description": "Credential deleted"
449 449
   },
450 450
   "select_password_picker_default_tab": {
451
-    "message": "When the Password picker is unable to find any credentials, it will go to:",
451
+    "message": "Quan el selector de contrasenyes no pugui trobar cap credencial, anirà a:",
452 452
     "description": "Select password picker default tab"
453 453
   },
454 454
   "no_vaults": {
455
-    "message": "No s'han trobat voltes. Creeu una volta mitjançant l'aplicació Nextcloud / ownCloud i torneu-ho a provar.",
455
+    "message": "Ho sento, no s'han trobat criptes. Si us plau, creeu una cripta mitjançant l'aplicació Nextcloud / ownCloud i torneu-ho a provar.",
456 456
     "description": "Search"
457 457
   },
458 458
   "msg_reset_extension": {
@@ -460,7 +460,7 @@
460 460
     "description": "Search"
461 461
   },
462 462
   "forgot_password": {
463
-    "message": "Has oblidat la contrasenya?",
463
+    "message": "Heu oblidat la contrasenya?",
464 464
     "description": "Search"
465 465
   },
466 466
   "reset_extension": {
@@ -468,11 +468,11 @@
468 468
     "description": "Search"
469 469
   },
470 470
   "iam_sure": {
471
-    "message": "Yes, I'm sure!",
471
+    "message": "Sí, n'estic segur!",
472 472
     "description": "Search"
473 473
   },
474 474
   "edit_insufficient_permissions": {
475
-    "message": "You don't have the permission to edit this credential.",
475
+    "message": "No teniu permisos per editar aquesta credencial.",
476 476
     "description": "You don't have permissions to edit this credential."
477 477
   },
478 478
   "invalid_server_settings": {
@@ -484,15 +484,15 @@
484 484
     "description": "Refresh the credential list"
485 485
   },
486 486
   "donate_button_title": {
487
-    "message": "El desenvolupament depèn de les donacions, si us plau, recolzi-nos",
487
+    "message": "El desenvolupament depèn de les donacions, si us plau, doneu-nos suport",
488 488
     "description": "Title on the PayPal button"
489 489
   },
490 490
   "lock_extension": {
491
-    "message": "Bloqueja l'extensió",
491
+    "message": "Bloca l'extensió",
492 492
     "description": "Title on the PayPal button"
493 493
   },
494 494
   "extension_locked": {
495
-    "message": "L'extensió de contrasenya està bloquejada, desbloqueja-la per utilitzar-la",
495
+    "message": "L'extensió de Passman està blocada, desbloqueu-la per poder-la fer servir",
496 496
     "description": "When the extension is locked, and requires an unlock to use it"
497 497
   },
498 498
   "invalid_master_password": {
@@ -500,7 +500,7 @@
500 500
     "description": "When the master password is invalid"
501 501
   },
502 502
   "unlock": {
503
-    "message": "Desbloqueja",
503
+    "message": "Desbloca",
504 504
     "description": "Unlock"
505 505
   },
506 506
   "credentials_found_for_site": {
@@ -520,11 +520,11 @@
520 520
     "description": "Amount of the credentials in the database"
521 521
   },
522 522
   "auto_login": {
523
-    "message": "Passman t'està iniciant la sessió $USERNAME$",
523
+    "message": "Passman us està iniciant la sessió com a $USERNAME$",
524 524
     "description": "Amount of the credentials in the database"
525 525
   },
526 526
   "vault": {
527
-    "message": "cripta",
527
+    "message": "Cripta",
528 528
     "description": "Vault"
529 529
   },
530 530
   "add_custom_field": {